Eiendommen Myren går ned til sjøen og en stor brygge, og var i sin tid en viktig innfallsport til gården.
I konsul Wilds tid kunne seilskuter legge til i Melkeviga. Det er funnet rester etter en gammel ballastbrygge. Det stemmer godt
overens med opprinnelsen av den frodige parken som ble anlagt på eiendommen hvor ballastjord fra alle verdens kanter ble lagt.
Poul Holst Paulsen tegnet en Hageplanen i 1860, og den ligger til grunn for dagens parkanlegg i engelsk landskapsarkitektur.
Parkens opprinnelige form har holdt seg uendret siden den ble anlagt og er bevis på det høye nivå hagekulturen hadde i
Kristiansand i forrige århundre. Den gamle hageplanen viser 35 forskjellige plantegrupper.